Komesar takmičenja Druge lige Centar: Utakmica NK Bosna – FK Rudar Breza registruje se službenim rezultatom 3:0 za NK Bosna

Na osnovu člana 42.01. Propozicija takmičenja za takmicčarsku 2023/24 godinu, Komesar takmičenja Druge lige F BiH grupa Centar na sjednici održanoj dana 03.05.2024. godine, rjesavajući žalbu NK „Bosna” Visoko broj 18-01-4/24 od 18.04.2024 godine donosi slijedeću Odluku:

Žalba NK „Bosna” Visoko broj 18-01-4/24 od 18.04.2024. godine na odigranu utakmicu 21.kola Druge lige F BiH grupa Centar NK „Bosna” Visoko – FK „Rudar” Breza SE USVAJA U POTPUNOSTI, a predmetna utakmica registruje se službenim rezultatom 3:0 u korist ekipe NK „Bosna” Visoko.

Obrazloženje

Prvenstvena utakmica 21. kola Druge lige FBiH grupa Centar izmedu ekipa NK “Bosna” “i FK ,,Rudar” Breza odigrana je u Visokom dana 17.04.2024. godine sa početkom u 17.00 sati i završena rezultatom 1:3 (1:2).

Na predmetnu utakmicu NK „Bosna” Visoko je blagovremeno i u skladu sa Propozicijama takmičenja uložio žalbu broj 18-01-4/24 dana 18.04.2024 godine.

U žalbi se navodi da je od strane FK „Rudar” Breza prekršen Član 29.02 Propozicija takmičenja Druge lige F BiH, u kojem je definirano da ekipe sudionika takmičenja u svom zapisniku moraju imati najmanje šest igrača U-21, od čega tri igrača U-21 moraju uvijek biti u igri.

Na osnovu navedenog žalitelj u dostavljenoj žalbi zahjeva da se utakmica 21. kola Druge lige F BiH grupa Centar NK”Bosna” Visoko – FK Rudar “Breza” registruje službenim rezultatom 3: 0 u korist NK “Bosna” Visoko.

Nakon uvida u dostavljenu žalbu Komesar takmičenja Druge lige F BiH grupa Centar je konstatovao da je žalba NK” Bosna” Visoko dopuštena, taksirana i blagovremena.

Uvidom u cjelokupan spis predmeta i to: zapisnik sa utakmice, izvještaj delegata utakmice, dopunski izvještaj FK ,,Rudar” Breza, žalbu NK „Bosna” Visoko, te video zapis navedene utakmice, Komesar takmičenja Druge lige F BiH grupa Centar utvrdio je sijedeće:

Nesporno je utvrđeno da je FK „Rudar” Breza na navedenoj utakmici u zapisniku imao samo četiri igrača do 21 godine od čega su tri započela utakmicu, čime je prekršen Član 29.02 Propozicija takmičenja Druge lige F BiH.

Tumačeći i polazeći od Člana 29.02 Propozicija Takmičenja Druge lige F BiH, koji striktno nalaže broj od najmanje šest igrača do 21 godine u Zapisniku za svakog sudionika, odnosno cilja koji se zeli postići ovom pravnom normom a to je, prema mišljenju Komesara takmičenja afirmacija i promocija mladih igrača u ovom rangu takmičenja, te dovodeći isto u vezu sa utvrđenim činjenicama, Komesar takmičenja koristi diskrecioono pravo da uvaži činjenicu da FK Rudar Breza nije ispoštovao Član 29.02 Propozicija takmičenja Druge lige F BiH. Shodno Članu 29.03 istih Propozicija a imajući u vidu sve navedeno, Komesar Takmičenja Druge lige F BiH grupa Centar donio je Odluku kao u izreci.

Komesar takmičenja predmetni spis prosljeđuje Disciplinskom sudiji Druge lige F BiH grupa Centar na dalje postupanje.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke nezadovoljna strana uz uplatu propisane takse u iznosu od 800,00 KM, može u roku od 8 dana od dana prijema prvostepene odluke uložiti žalbu apelacionoj komisiji NS F BiH.

KOMESAR TAKMIČENJA

Drljević Mirsad

 

NK Bosna

Scroll to Top