Obaveze klubova za organizaciju i bezbjednost na utakmicama

Komisija za takmičenje NS Federacije BiH na sjednici održanoj 21.10.2015. godine izvršila je analizu utakmica 10. i 11. kola Prve lige FBiH.

Takmičarska komisija NS FBiH je na navedenim utakmicama decidno evidentirala propuste u organizaciji utakmica, te sve vinovnike i inicijatore nemilih događaja evidentirala i proslijedila Disciplinskoj komisiji NS FBiH na dalje postupanje.

Komisija je konstatirala da svi klubovi Prve lige FBiH nisu u potpunosti primjenjivali Propozicije takmičenja i Pravilnik o bezbjednosti na utakmicama, te je dolazilo do propusta u organizaciji na određenim utakmicama.

 

Komisija za takmičenje NS FBiH upozorava klubove Prve lige Federacije BiH da u nastavku takmičarske sezone 2015/2016 moraju posebnu pažnju obratiti na organizaciju domaćih utakmica i poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti za sigurnost na istim, te se starati za sigurnost svih aktera prije, za vrijeme i nakon utakmice.

 

U cilju postizanja potpune sigurnosti na utakmicama, upozoravaju se svi klubovi Prve lige Federacije BiH da su na svim domaćim utakmicama dužni obezbijediti sljedeće:

 

 • Optimalan broj pripadnika Policijske uprave, koji su dužni biti prisutni na stadionu prije početka, cijelim tokom i nakon utakmice, te svim akterima obezbijediti siguran dolazak na stadion, kao i odlazak iz mjesta odigravanja utakmica;

 

 • Propisan broj pripadnika profesionalne zaštitarske agencije (minimalno četiri), koji su se obavezni profesionalno starati za sigurnost službenih lica prije početka, cijelim tokom i nakon utakmice, kao i istim obezbijediti siguran prolaz do službenih prostorija;

 

 • Dovoljan broj pripadnika redarske službe, odgovarajućeg uzrasta, vidljivo markiranih i prijavljenih delegatu utakmice sa njihovim pozicioniranjem na terenu, koji su obavezni spriječiti svaki vid incidenta na stadionu i odgovorno obavljati dužnost;

 

 • Licenciranog komesara za bezbjednost, koji je shodno Propozicijama takmičenja Prve lige FBiH osoba nadležna za sva pitanja bezbjednosti i sigurnosti na stadionu. Komesar za bezbjednost je obavezan tokom cijelog susreta biti na dispoziciji delegatima utakmice, savjestan i odgovoran u obavljanju službene dužnosti i bit će pozvan na odgovornost povodom svih incidenata i propusta na utakmicama;

 

 • Klub organizator dužan je obezbijediti kontrolnu sobu za hitno okupljanje krizne grupe na utakmici, koja služi za hitno okupljanje delegata, službenih predstavnika klubova, komesara za bezbjednost i predstavnika policije;

 

 • U skladu sa članom 33. Propozicija takmičenja, na organizacionom sastanku- brifingu, 90 minuta prije početka utakmice, obavezni su prisustvovati predstavnici klubova, suci utakmice, posmatrač suđenja, komesar za bezbjednost te predstavnik policije;

 

 • U saradnji sa nadležnom Policijskom upravom sačiniti plan bezbjednosti prije svake utakmice te isti predočiti delegatima. Potrebno je cijeniti težinu stepena svake utakmice i u skladu sa tim sačiniti plan bezbjednosti;

 

 • Shodno članu 30. Pravilnika o bezbjednosti, za vrijeme odigravanja utakmice zabranjena je prodaja alkoholnih pića unutar stadiona kao i u njegovoj blizini;

 

 • Na terenu  za igru, sa unutrašnje srane ograde mogu se nalaziti samo lica sa odgovarajućom takmičarskom akreditacijom koja mora biti vidljivo istaknuta, kao i nosači nosila propisnog uzrasta (zabranjeno je postavljanje nosača kadetskog pionirskog i pretpionirskog uzrasta), fotoreporteri i snimatelji sa odgovarajućim markerima obilježenim brojevima, dodavači lopti (minimalno 10), pripadnici zaštitarske agencije i redarske službe, te kola hitne pomoći.                           Ostalim osobama nije dozvoljen boravak na terenu za igru;

 

 • Osigurati nesmetanu izradu zapisnika u službenim prostorijama kluba, te zabraniti ulazak neovlaštenih osoba u iste;

 

 • Shodno članu 18. Propozicija takmičenja, klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebne radnje vezano za organizovani dolazak i smještaj gostujućih navijača. Klubovi domaćini kao organizatori javnog skupa (utakmice), ukoliko gostujući klub u pismenom obliku nije izvršio blagovremenu najavu organiziranog dolaska gostujućih navijača, nisu dužni obezbijediti smještaj na stadionu organiziranoj grupi navijača gostujućeg kluba.

 

 • Osigurati siguran i bezbjedan boravak na stadionu gledaocima i svim akterima utakmice.

 

Također,  Komisija za takmičenje NS FBiH odbacuje i osuđuje sve navode i istupe u medijima od strane sportskih radnika iz klubova Prve lige FBiH, koji dovode u pitanje integritet takmičenja, te istim sugeriše da se u potpunosti pridržavaju Propozicija takmičenja, Kodeksa ponašanja i ostalim aktima.

 

Komisija će protiv svih klubova i pojedinaca koji se ne budu pridržavali ovog uputstva, Propozicija takmičenja te Pravilnika o takmičenju i Pravilnika o bezbjednosti na utakmicama.

Scroll to Top